poniedziałek, 24 września 2018
aktualności|galerie | napisali o nas|kontakt|przydatne linki
 

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

Informacje o projekcie
[2014-07-17]

"Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie"
 

 

 
Projekt zakłada wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, intensyfikację odzysku
i recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwianie w procesach innych
niż składowanie, a także likwidację zagrożeń, wynikających
ze składowania odpadów zgodnie z krajowym
i wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

 

WFOŚiGW 

 

Inwestycja obejmowała:

 • Wykonanie instalacji do kompostowania odpadów komunalnych. W jej skład wchodzą:
  • Kompostownia
  • Plac intensywnego dojrzewania kompostu
  • Boks na odpady zielone
 • Rozbudowa i modernizacja sortowni odpadów zmieszanych. W ramach prac instalacja została wyposażona w:
  • Trzy sortery optoelektroniczne
  • Rozrywarkę do worków
  • Dodatkową prasę
  • Nowe kabiny sortownicze i taśmociągi

Inwestycja obejmowała także uzupełnienie wyposażenia Zakładu, poprzez zakup ładowarki kołowej, sita mobilnego oraz pojemników na odpady niebezpieczne. 

 

Po realizacji projektu można oczekiwać następujących efektów:

 • oszczędności zasobów, dzięki zwiększeniu ilości i jakości odzyskiwanych surowców wtórnych i przekazaniu ich do ponownego wykorzystania,

 • zmniejszenia zagrożenia dla środowiska poprzez ograniczenie nieplanowanego składowania substancji niebezpiecznych znajdujących się w masie odpadów zmieszanych trafiających do RIPOK Bierkowo,

 • zmniejszenie ilości składowanych odpadów spowoduje wolniejsze zapełnianie kwater składowych, co przyczyni się do zaoszczędzenia terenu, który miałby być wykorzystany na nowe kwatery, oszczędności na kosztach inwestycyjnych związanych z budową nowych kwater, a także oszczędności na kosztach rekultywacji,

 • redukcję kosztów eksploatacyjnych w przeliczeniu na 1 Mg odzyskanego surowca wtórnego,

 • odzysk wysokokalorycznej frakcji energetycznej do produkcji paliwa alternatywnego,

 • zapewnieni ciągłości i stabilności pracy instalacji,

 • uzyskanie stabilizatu/kompostu z frakcji podsitowej 0-80 mm z sortowania odpadów
  komunalnych i odpadów biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki, spełniającego parametry procesowe określone w rozporządzeniu o MBP, pozwoli na zmniejszenie kosztów rekultywacji składowiska,

 • obniżenie kosztów alternatywnych ponoszonych przez gminy dzięki uniknięciu naliczeniu kar; gmina, która nie wykonuje obowiązku osiągnięcia określonych poziomów recyklingu, odzysku i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów oraz nie wykonuje obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania podlega naliczeniu kar; szacuje się, że wartość kar mogłaby osiągnąć ok. 500 tys. zł rocznie.

 

Na realizację projektu otrzymaliśmy dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa II Gospodarka Odpadami i Powierzchni Ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia z Zakresu Gospodarki Odpadami Komunalnymi ze Szczególnym Uwzględnieniem Odpadów Niebezpiecznych. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 23 grudnia 2015 r. 

Koszt całkowity projektu - 25 566 464,89 zł

Wydatki kwalifikowalne - 11 512 425,28 zł

Przyznane dofinansowanie (EDB) - 9 785 561,48 zł, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych

Kwota dotacji - 9 785 561,48 zł

 

 

Zakończenie inwestycji nastąpiło 15 grudnia 2015 r. 

 

Strona internetowa WFOŚiGW w Gdańsku - kliknij.
Strona internetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - kliknij.

 

 

 

 

« powrót 

spacer
Infrastruktura i Środowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Słupsk
Wirtualny Spacer - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Porządne Pomorze
liczba odwiedzin: 3301873
© infocity

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93 fax 59 841-71-49
Wywóz odpadów 59 843-23-05, 59 843-40-22 w. 245, 246, Biuro Obsługi Klienta 59 843-40-22 w. 268, 247, 248, 253, 254, 279
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl