Ogłoszenie | PGK Sp. z o.o. w Słupsku

Przejdź do zawartości strony Przejdź do menu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  • TEKST:
  • KONTRAST:
2023-09-15

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o. w Słupsku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2023 i 2024 r.

przez podmiot uprawniony do badania

 

  Badanie należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) i ustawą z 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023r. poz. 1015).

 

Oferta powinna zawierać

  1. Odpis aktualny z rejestru, do którego wpisany jest oferent.
  2. Poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie rewidenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  1. Oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską i członków zespołu wykonującego badanie wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym /t.j.Dz.U. z 2023 r. poz.1015 z późn. zm./ zawierające klauzulę o treści wskazanej w art. 74 ust. 2 tej ustawy.
  2. cenę odrębnie za każdy rok obrotowy za badanie sprawozdania finansowego Spółki i sporządzenie sprawozdania z badania,
  3. informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta),
  4. wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji, a także terminu przedstawienia sprawozdania z badania,
  5. projekt umowy uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz w ofercie.

Zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2024 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania.

Zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2025 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania.

Zainteresowani proszeni są o składowanie ofert w zabezpieczonej kopercie z napisem  „Badanie Bilansu PGK” w siedzibie PGK Spółka z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112 (Sekretariat).

 

Termin składania ofert upływa dnia 18 września 2023 r. do godz. 14.30.

 

Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyborze oferty w ciągu 7 dni od daty otwarcia i rozpatrzenia ofert.

Rada Nadzorcza PGK Sp. z .o.o. w Słupsku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru, prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, a  także odstąpienia od dokonania wyboru oferty, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Powrót na początek strony