Przejdź do treści
PREZENTACJA INTERAKTYWNA
WIRTUALNY SPACER
ANKIETA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Wspólnie dbamy o środowisko

Wizytacja budowy w Bierkowie przez Radę Nadzorczą PGK Sp. z o.o.

2019-09-20

Jakie niesie to korzyści?

Zgodnie z dokumentami programo­wymi, do 2020 r. co najmniej 50 proc. odpadów z gospodarstw domowych, jak papier, tworzywa sztuczne, szkło i metale powinny trafić do ponownego wykorzystania i recyklingu.

Przeprowadzona inwestycja przyczyni się do wzrostu odzyskiwania tworzyw wtórnych. Będzie też możliwe uzyskanie wysokokalorycznej frakcji energetycz­nej. Automatyzacja procesu odzysku w istniejącej hali pozwoli też zminima­lizować uciążliwości dla środowiska.

 

W jakie programy się wpisuje?

Projekt modernizacji opiera się na czte­rech kluczowych dokumentach dotyczą­cych gospodarki odpadami. Pierwszym jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022. Zakłada on zintegrowaną go­spodarkę odpadami z zapewnieniem ochrony środowiska. Dotyczy odpadów z kraju oraz przywożonych na teren Pol­ski. Celem KPGO jest objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych oraz redukcja składowisk.

Drugi dokument to Plan gospodarki od­padami dla Województwa Pomorskiego 2022, opracowany w oparciu o założenia KPGO. Zakłada m.in. zmniejszenie ilości powstających odpadów, osiągnięcie do 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia minimum 50 proc. papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła. Plan mówi o konieczności unikania wytwarzania odpadów, objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych, eliminacji nielegalnego składowania odpadów, podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ograniczania wytwarzanych odpadów oraz odpowiednim postępowaniu z odpadami.

Kolejnym dokumentem jest Rozporzą­dzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (Dz.U.2016.2167). Według niego do 2020 r. należy odzyskiwać i przetwarzać 50 proc. zużytego papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła.

Czwartym dokumentem jest Dyrekty­wa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów.

Projekt modernizacji sortowni wpisuje się w powyższe dokumenty.

 

CO NAM DAJE SEGREGACJA?

Segregacja odpadów przynosi wymierne oszczędności finansowe i pozwala dbać o ekologię. Pojedyncze nawyki i zacho­wania każdego z nas mają przynieść globalny sukces całej ludzkości. Korzyści płynących z segregacji jest wiele. Jedną z nich jest zbiórka makulatury, która ogranicza zużycie energii i wody oraz zmniejsza zanieczyszczenie powietrza.

Segregacja przyczynia się ogranicze­nia liczby dzikich wysypisk w lasach, a w konsekwencji – do mniejszego zanieczyszczenia gleby z powodu roz­kładających się odpadów. Segregacja to także korzyści finansowe: sprzątanie śmieci i ich transport jest droższe niż segregacja puszek czy butelek i regu­larny ich odbiór.

 

Za jaką kwotę i skąd pieniądze?

Modernizacja sortowni to koszt18 726 540,89 zł brutto. Jest ona moż­liwa dzięki dofinansowaniu w kwocie 12 960 496,55 zł. Środki te w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami pozyskało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

powrót na górę strony