Rejestr BDO - rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2021r., poz. 779 ze zm.)
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

24 stycznia 201r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska (obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska), a prowadzony przez marszałków województw, elektroniczny rejestr - BDO, który uwzględnia odpady wytwarzane, transportowane, zbierane i przetwarzane, a także produkty w opakowaniach wprowadzone do obrotu gospodarczego.

Wpisowi do rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarki odpadami, których działalność polega na transporcie, odbieraniu, zbieraniu, przetwarzania, utylizacji czy wytwarzaniu odpadów. Wszystkie te podmioty są zobowiązane prawem do prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidulanego konta w systemie BDO.

Rejestr wpisanych podmiotów jest publicznie dostępny.

Oznacza to, że każdy kto wejdzie na stronę https://bdo.mos.gov.pl/, a w szczególności podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gospodarki odpadami, będą mogły sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności przez potencjalnych kontrahentów, w tym odbiorców zbierających, transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady.

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

  • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
  • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
  • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
  • podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów)
  • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
  • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach.

Dodatkowo, z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO są zwolnione

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne i biura rachunkowe),
  • firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
  • firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów , w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002531 

Pamiętaj, że odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne gospodarstw domowych i nie podlegają ewidencji. Ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w zakresie tych odpadów.

Więcej szczegółowych informacji o rejestrze BDO można uzyskać na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl