Wrzesień 2022

PGK w Słupsku podpisało umowę o dofinansowanie ze środków własnych NFOŚiGW - dotacja w wysokości 13,2 mln zł oraz pożyczka w wysokości 30,8 mln zł. Przedsięwzięcie w całości wyceniono na blisko 55 mln zł. Wsparcia udzielono ze środków programu Racjonalna gospodarka odpadami; Cz. 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

W ramach zadania planowane jest wprowadzenie systemu selektywnego zbierania bioodpadów w gminach: Miasto Słupsk, Gmina Słupsk, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Kobylnica, Gmina Kępice, Gmina Ustka, Gmina Postomino. W efekcie zebrane selektywnie bioodpady będą poddawane procesom odzysku, w tym recyklingu, na dwóch etapach - w procesie fermentacji i procesie stabilizacji tlenowej.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest uzyskanie kompostu spełniającego wymagania dla nawozu organicznego. Dodatkową korzyścią będzie utworzenie zaplecza technicznego do wykorzystania produkowanego biogazu w celu wytwarzania energii w kogeneracji. Pozwoli to na produkcję energii z OZE a także zmniejszy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Budowa instalacji do fermentacji przyczyni się w znacznym stopniu do osiągnięcia wyższych poziomów odzysku i recyklingu oraz do redukcji masy bioodpadów kierowanych do składowania.

Lipiec 2023 

Podpisano umowę z firmą SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, którego obowiązki obejmują w szczególności: zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski nad prawidłowością wykonania robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i budowie instalacji do fermentacji.

Listopad 2023

Z uwagi na wynikający z postępowania PZP wzrost kosztów inwestycji do wartości 84 883 087,40 zł, złożono wniosek do NFOŚiGW o zwiększenie finasowania.

 

Grudzień 2023

NFOŚiGW wyraził zgodę na zwiększenie podpisując aneks do umowy na kwotę pożyczki do 47,903 424,00 zł, a dotacji do 19 795 282,00 zł.

 

Luty 2024

Podpisano umowę na roboty budowlane pn. „Budowa instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie”. Przedmiot umowy, tj. prace projektowe oraz roboty budowlane zostanie wykonany przez konsorcjum firm MTM Budownictwo i MTM Ekotechnika z siedzibą w Tarnowie.