W dniu 30.11.2022 r. Spółka zakupiła Mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy MRW 2.85 h 562N-00000000/nr fabryczny XX0063 rok produkcji 2022 zgodnie z projektem

pt: Dostosowanie istniejącej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w Instalacji Komunalnej w Bierkowie poprzez zakup rozdrabniacza do bioodpadów i odpadów wielkogabarytowych”

 

Sprzęt został sfinansowany pożyczką ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Całkowity koszt kwalifikowalny to – 1.615.820,00 zł

Pożyczka WFOŚiGW – 1.400.000,00 zł.

 

www.wfos.gdansk.pl