W ramach projektu wykonano:

  • dostosowanie istniejącego budynku sortowni surowców wtórnych oraz przylegającej do niego wiaty, w której aktualnie znajduje się sortownia papieru,
  • nową linię technologiczną sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów zapewniającej przetwarzanie i przepustowość min. 3 Mg/godz. (dla odpadów z tworzyw sztucznych), min. 4 Mg/godz. (dla odpadów wielomateriałowych) oraz min. 5 Mg/godz. (dla odpadów z papieru i makulatury),
  • automatyzację optycznego sortowania folii PE lub papieru oraz tworzyw twardych z umożliwieniem manualnego doczyszczania i rozsortowywania w kabinach sortowniczych celem zapewnienia wysokiej jakości frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu.
  • Zakup wózka widłowego do obsługi sortowni oraz niezbędnych pojemników.

Ponadto przeprowadzono akcjię edukacyjno informacyjnną.


Celem projektu było uzyskanie zwiększonej ilości wysortowanych odpadów opakowaniowych z papieru i tworzyw sztucznych w celu ich recyklingu.
 

  • Wartość projektu brutto wyniosła – 18.726.540,89 zł, 
  • koszt kwalifikowany to  – 15.262.993,00 zł, 
  • w tym dofinasowanie w formie dotacji   stanowiło  – 12.960.496,55 zł. tj. 85% kosztów kwalifikowalnych.
  • Spółka otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW na pokrycie kosztów własnych w wysokości 2.187.000,00 zł.  zgodnie z umową pożyczki nr P/10/2019  podpisaną w dniu 5.04.2019r.
  • W dniu 6.05.2019r.  Spółka  otrzymała pozwolenie na budowę - Decyzja nr 345/2019
  • W dniu 29.11.2019r. nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanej Sortowni Odpadów Selektywnych.