Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112
KRS: 0000050232
NIP: 839 000 56 23
REGON:  770530530
NUMER BDO: 000023229 BDO

 

Wysokość kapitału zakładowego: 16 922 196,00 PLN
Konto: BANK PEKAO S.A. I/O Słupsk 17 1240 3770 1111 0000 4068 2190

           mBank SA Oddział Korporacyjny 15 1140 1153 0000 2195 2800 1001

Podstawa i przedmiot działalności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której wszystkie udziały objęte są przez jednego wspólnika - Gminę Miejską Słupsk. Podstawą działalności organizacyjnej jest Uchwała Rady Miejskiej Miasta Słupska Nr 239/91 z dnia 18.12.1991 r. oraz Akt Notarialny umowy Spółki z dnia 15.04.1992r.

PGK Sp. z o.o. powstało z dniem 01.06.1992r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, działającego na zasadach przedsiębiorstwa użyteczności publicznej o nazwie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku. Spółka wpisana została do Rejestru Handlowego Sądu Gospodarczego w Słupsku pod nr RH-B-820/92NsRej.H-148/92 w dniu 01.06.1992r. Zmiana rejestracji spółki nastąpiła dnia 11.10.2001r. - wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11.10.2001r. Sygn. akt GD XVI Ns-Rej.KRS/4349/01/483 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy KRS, pod Nr KRS: 0000050232.
Obecnie w Spółce zatrudnionych jest ponad 200 pracowników.

tel. centr. 59 843-40-22,  59 843-40-23,  59 843-40-93

fax: 59 841-71-49

Spółka posiada certyfikat ISO 9001:2015 (04.05.2021-03.05.2024) 

iso.jpg

Systemem Zarządzania Jakością obejmuje działalność:

  • zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

  • letniego i zimowego utrzymania dróg, ulic placów i chodników.