o-firmie-65.jpg

Z uwagi na uporządkowany system gospodarki odpadami od roku 2016 można zaobserwować utrzymujący się wzrost ilości przyjętych odpadów komunalnych w stosunku do lat ubiegłych.

W 2017 r. poddano segregacji ponad 46 005 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, z czego odzyskano ok. 2 951 Mg odpadów użytkowych,  4 916 Mg frakcji RDF do produkcji paliwa alternatywnego oraz przeszło 17 701 Mg frakcji organicznej, która stanowi podstawowy wsad kompostowni modułowej BIO.

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących kryteriów dopuszczających odpad do składowania z dniem 01.01.2016 r.,  balast posortowniczy powstający z przetwarzania odpadów komunalnych został poddany badaniom w akredytowanym laboratorium. Otrzymane wyniki dopuściły możliwość jego składowania. Ten proces unieszkodliwiania jest tańszy, jednak ograniczenie ilości balastu możliwego do składowania jest ograniczona Rozporządzeniem w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Aby osiągnąć poziom określony na rok 2017 część balastu po sortowniczego była przekazana na firmom zewnętrznym jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego. W związku z powyższym uzyskano wymagany maksymalny poziom redukcji odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania, określony w Rozporządzeniu MŚ z dnia 15 grudnia 2017r. dla wszystkich Gmin, które obsługuje PGK Słupsk. Na 2017r. określony został na poziomie 45% w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych. Kolejne lata będą zmuszały instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych i pozostałości z ich sortowania w innych procesach jak składowanie z uwagi na wzrost współczynnika redukcji masy składowanych odpadów biodegradowalnych do poziomu 35% w 2020r.

Wszystkie gminy obsługiwane przez PGK  Słupsk  również osiągnęły w 2017 r. wymagane prawem poziomy odzysku i recyklingu  określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016  na poziomie 20%. Dwie gminy obsługiwane przez Remondis według  danych ewidencyjnych RIPOK w Bierkowie nie  uzyskały odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu dlatego, że selektywnie zebrane odpady trafiały do innych docelowych odbiorców w celu ich przetworzenia takich jak RIPOK w Czarnówku, czy też RIPOK w Chlewnicy. Nie oznacza to, że w konsekwencji przedmiotowe Gminy nie osiągnęły wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu, ponieważ na wynik składają się  sprawozdania ze wszystkich RIPOK-ów, do których trafiły do przetwarzanie odpady komunalne. Wyzwaniem dla wszystkich gmin będzie osiągnięcie poziomu  odzysku i recyklingu w 2020 r. określonego jako 50% masy odpadów opakowaniowych papieru, tworzyw sztucznych, szkła i złomu  pochodzących z odpadów komunalnych.

 

Działalność Spółki w 2017 roku za skutkowała następującym efektem ekologicznym: uzyskano wskaźnik składowanych odpadów na poziomie 21,1 % przy zakładanych 35%  w odniesieniu do ilości zmieszanych odpadów komunalnych przetworzonych w sortowni. Wzrost tego wskaźnika w stosunku do roku ubiegłego jest spowodowany dążeniem Spółki do uzyskania efektu ekologicznego, przy maksymalnym efekcie ekonomicznym Przedsiębiorstwa. Niższy % wyselekcjonowanych odpadów surowcowych z odpadów komunalnych spowodowany jest mniejszą ilością odpadów recyklingowych w zmieszanych odpadach komunalnych, a większą ilością selektywnej zbiórki odpadów. Taka sytuacja wskazuje na znaczny wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.