Wsparcie zostanie udzielone ze środków programu Racjonalna gospodarka odpadami; Cz. 2) Instalacje gospodarowania odpadami. Umowę o dofinansowanie podpisali przedstawiciele NFOŚiGW oraz PGK w Słupsku we wrześniu br. Dotacja ze środków własnych NFOŚiGW wyniesie 13,2 mln zł, a pożyczka 30,8 mln zł. Przedsięwzięcie w całości będzie kosztowało blisko 55 mln zł.    

W ramach zadania planowane jest wprowadzenie systemu selektywnego zbierania bioodpadów w gminach: Miasto Słupsk, Gmina Słupsk, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Kobylnica, Gmina Kępice, Gmina Ustka, Gmina Postomino. W efekcie zebrane selektywnie bioodpady będą poddawane procesom odzysku, w tym recyklingu, na dwóch etapach - w procesie fermentacji i procesie stabilizacji tlenowej.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest uzyskanie kompostu spełniającego wymagania dla nawozu organicznego. Dodatkową korzyścią będzie utworzenie zaplecza technicznego do wykorzystania produkowanego biogazu w celu wytwarzania energii w kogeneracji. Pozwoli to na produkcję energii z OZE a także zmniejszy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Budowa instalacji do fermentacji przyczyni się w znacznym stopniu do osiągnięcia wyższych poziomów odzysku i recyklingu oraz do redukcji masy bioodpadów kierowanych do składowania.

Pełen logotyp NFOŚiGW - kolor - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej - Portal Gov.pl