Wykonanie instalacji odgazowania eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych- etap I- kwatera H1 i H2 na terenie ZUO w Bierkowie

Odgazowanie składowiska odpadów polegało na ujmowaniu biogazu z 14 filtrów zlokalizowanych na kwaterze H1 i H2 (etap I). Z filtrów gazu składowiskowego, biogaz zasysany był przez ssawo dmuchawę (zainstalowaną w projektowanym module pompowo- regulacyjnym MPR) przy pomocy przyłącza ssącego biogazu PEHD 100 SDR 17,6 Ø 90x 5,4 mm, Ø63x5,8 mm. Przyłącza ssące układane były pod powierzchnią składowiska na głębokości 0,5-0,7 m ze spadkami w kierunku filtrów i odwadniacza bateryjnego zlokalizowanego tuż przed projektowanym MPR.

Przed kontenerowym modułem pompująco - regulacyjnym MPR znajdowały się odwadniacz bateryjny na 15 wejść dla przyłączy ssące biogazu z każdego filtra. W odwadniaczu bateryjnym zbierały się skropliny z biogazu i odpływały z niego do odwadniacza ciśnieniowego. Za odwadniaczem bateryjnym biogaz wpływał do części regulacyjnej MPR, gdzie ręcznie regulowano zawartość metanu w gazie składowiskowym w zakresie 50-55% poprzez regulację przepływu biogazu z każdego filtra.

Po części regulacyjnej biogaz poprzez ssawo dmuchawę podawany był do istniejącego generatora prądotwórczego lub pochodni zainstalowanej na projektowanym MPR. W generatorze prądotwórczym biogaz był używany, jako paliwo do silnika spalinowego napędzającą prądnicę wytwarzającą energię elektryczną. Energia elektryczna była używana na potrzeby własne Zakładu a jej nadmiar był sprzedawany do krajowej sieci energetycznej. W przypadku przeglądów lub awarii generatora biogaz był neutralizowany poprzez spalanie w pochodni biogazu.

 

Koszt kwalifikowany zadania - 620 424,99 zł
Dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku - 400 000,00 zł