Odpady budowlane i rozbiórkowe

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Papier i tektura

Szkło

Metale i odpady wielomateriałowe

Tworzywa sztuczne

Odpady zielone

Odzież i tekstylia

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe) i samochodowe

Chemikalia (odpady farb, lakiery, środki ochrony roślin)

Przeterminowane leki

Zużyte opony

 

Wykaz PSZOK-ów dla mieszkańców gmin obsługiwanych przez PGK Sp. z o.o.

 • Miasto Słupsk -  przy ulicy Szczecińskiej 112 oraz Bałtyckiej 11A w Słupsku
 • Gmina Redzikowo – na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie  -  Bierkowo 120
 • Gmina Kobylnica – przy ulicy Bałtyckiej 11A w Słupsku
 • Gmina Główczyce – Gminna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Skórzyńska, 76-220 Główczyce,
 • Gmina Dębnica Kaszubska – na terenie ZGK Sp. z o.o. przy ul. Ks. Antoniego Kani 48 D, 76-248 Dębnica Kaszubska,
 • Gmina Ustka – na terenie ZGK Sp. z o. o., ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o PSZOK-ach

 

Do PSZOK bez żadnych opłat mieszkaniec może przekazywać następujące odpady komunalne:

 • papier
 • metale, tworzywa sztuczne
 • szkło
 • bioodpady
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • igły i strzykawki
 • zużyte baterie  akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielogabarytowe
 • tekstylia i odzież
 • opony pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - w ilości:
  Miasto Słupsk -  8 szt. na posiadacza pojazdu na rok
 • opony pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - w ilości do 4 szt. na posiadacza pojazdu na rok - mieszkańcy gminy Kobylnica
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych ( pochodzących z samodzielnie prowadzonych drobnych prac remontowych, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót) - w ilości 1m3 na nieruchomość zamieszkałą na rok - mieszkańcy miasta Słupsk i gminy Kobylnica

 

Jakie odpady nie są przyjmowane w PSZOK-ach?

 • odpady inne niż komunalne*,
 • materiały zawierające azbest,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 • odpady w ilościach i charakterze wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej.
 • Odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach -Dz. U. z 2013 r. poz. 21

Ilości przyjmowanych  opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 • Miasto Słupsk (Słupsk-Szczecińska, Bałtycka)

- zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – w ilości 8 sztuk na posiadacza pojazdu na rok

- odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z samodzielnie prowadzonych drobnych prac remontowych, niewymagających pozwolenia na budowę zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót) – w ilości 1m3 na nieruchomość na rok

 • Gmina Redzikowo (Słupsk-Bierkowo, ZGK Jezierzyce)

- zużyte opony samochodowe w ilości nie większej niż 8 sztuk na gospodarstwo domowe na rok
(z pojazdów do 3,5 tony)

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym (pochodzące z drobnych prac remontowych niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót) w ilości do 200kg na nieruchomość zamieszkałą na rok

 • Gmina Kobylnica (Słupsk-Bałtycka)

- zużyte opony pochodzące z pojazdów osobowych w ilości 4 sztuk na posiadacza samochodu na rok

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym  (pochodzące z drobnych prac remontowych niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót) w ilości do 1m3 na nieruchomość zamieszkałą na rok

Godziny otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 18:00
w soboty w godzinach 7:00-15:00.     

                                                                                              

 • Graty z Chaty

  Graty z Chaty

  rec.pngPunkt Graty z Chaty jest to miejsce na terenie PSZOK przy ul. Bałtyckiej 11a w Słupsku, gdzie mieszkańcy Miasta Słupsk i Gminy Kobylnica mogą pozostawić bezpłatnie rzeczy, które są sprawne, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym oraz nie stwarzające zagrożenia dla kolejnych użytkowników.

  czytaj dalej